Thực hiện phép tính a, 5/17 + -15/34 x 2/5 b, (-2/5 + 1/3) x (3/2-3/7) c, 1/2 x 5/6 + 2/3 x 3/4 d, (1+1/2) x (1+1/3) x (1+1

Thực hiện phép tính
a, 5/17 + -15/34 x 2/5
b, (-2/5 + 1/3) x (3/2-3/7)
c, 1/2 x 5/6 + 2/3 x 3/4
d, (1+1/2) x (1+1/3) x (1+1/4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới