Thực Hiện phép tính a) (-8/27)+4/3 b) (11+1/4) : 25/16 c) (4/9+5/6) : (7/8-7/12) d) (1+2/3-1/4) . (4/5-

Thực Hiện phép tính
a) (-8/27)+4/3
b) (11+1/4) : 25/16
c) (4/9+5/6) : (7/8-7/12)
d) (1+2/3-1/4) . (4/5-3/4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới