thực hiện phép tính bằng cách hợp lý A= 127 + (-16) + (-126) + (-84) B= (-1021 + 789) – (789 – 2021)

thực hiện phép tính bằng cách hợp lý
A= 127 + (-16) + (-126) + (-84)
B= (-1021 + 789) – (789 – 2021)

2 bình luận về “thực hiện phép tính bằng cách hợp lý A= 127 + (-16) + (-126) + (-84) B= (-1021 + 789) – (789 – 2021)”

 1. Giải đáp:
   A=127+(-16)+(-126)+(-84)
  =(127-126)-(16+84)
  =1-100
  =-99
  Vậy A=-99
  B=(-1021+789)-(789-2021)
  =(-1021)+789-789+2021
  =(2021-1021)+(789-789)
  =1000+0
  =1000
  Vậy B=1000

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới