Thực hiện phép tính(hợp lí nếu có thể) D=1/1.3+1/3.5+1/5.7+…….+1/2001.2003

Thực hiện phép tính(hợp lí nếu có thể)
D=1/1.3+1/3.5+1/5.7+…….+1/2001.2003Viết một bình luận

Câu hỏi mới