Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể) H)24.(-128)+24.28 I, 11.62+(-12).11+50.11 O,(2022^2021+2023^0) . [32:(-2).(-2)-

Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)
H)24.(-128)+24.28
I, 11.62+(-12).11+50.11
O,(2022^2021+2023^0) . [32:(-2).(-2)-8]
Viết một bình luận