Thực hiện từng bước các phép tính sau: a, 3/5 + -9/10 – 7/6 b, 21/36 + 18/7 + -2/3 c, 5/14 + 3/7 : 1/21

Thực hiện từng bước các phép tính sau:
a, 3/5 + -9/10 – 7/6
b, 21/36 + 18/7 + -2/3
c, 5/14 + 3/7 : 1/21

2 bình luận về “Thực hiện từng bước các phép tính sau: a, 3/5 + -9/10 – 7/6 b, 21/36 + 18/7 + -2/3 c, 5/14 + 3/7 : 1/21”

 1. Giải đáp:
   a)
  3/5+\frac{-9}{10}-7/6
  =\frac{18}{30}+\frac{-27}{30}-\frac{35}{30}
  =\frac{18+(-27)-35}{30}
  =\frac{(-9)-35}{30}
  =\frac{-44}{30}
  =-22/15
  b)
  21/36+18/7+\frac{-2}{3}
  =7/12+\frac{18}{7}-2/3
  =49/84+216/84-\frac{56}{84}
  =\frac{49+216-56}{84}
  =209/84
  c)
  5/14+3/7: 1/21
  =5/14+ 3/7 . 21
  =5/14+63/7
  =5/14+9
  =5/14+126/14
  =131/14
   

  Trả lời

Viết một bình luận