Tìm x : 1/2×4+1/4×6+……+1/(2x-2)×2x =11/42

Tìm x : 1/2×4+1/4×6+……+1/(2x-2)×2x =11/42Viết một bình luận

Câu hỏi mới