tìm 2 số có tổng là 1590. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ 2 lên 5 lần thi ta được tổng mới là 3570

tìm 2 số có tổng là 1590. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ 2 lên 5 lần thi ta được tổng mới là 3570Viết một bình luận

Câu hỏi mới