tìm 2 số tự nhiên a,b sao cho: a) ƯCLN(a,b)=5 và BCNN(a,b)=60 b) a-b=5 và BCNN(a,b)=60

tìm 2 số tự nhiên a,b sao cho:
a) ƯCLN(a,b)=5 và BCNN(a,b)=60
b) a-b=5 và BCNN(a,b)=60

1 bình luận về “tìm 2 số tự nhiên a,b sao cho: a) ƯCLN(a,b)=5 và BCNN(a,b)=60 b) a-b=5 và BCNN(a,b)=60”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới