Tìm x A) 11/8 – 3/8 – x = 1/8 B) -3,85 : x = -0,5

Tìm x
A) 11/8 – 3/8 – x = 1/8
B) -3,85 : x = -0,5

2 bình luận về “Tìm x A) 11/8 – 3/8 – x = 1/8 B) -3,85 : x = -0,5”

 1. a)
        11/8 – 3/8 – x = 1/8
  ⇒ 8/8-x=1/8
  ⇒        x=8/8- 1/8
  ⇒        x=7/8
  Vậy, x=7/8
  b)
        -3,85:x=-0,5
  ⇒x=(-3,85):(-0,5)
  ⇒x=3,85: 0,5
  ⇒x=3,85. 2
  ⇒x=7,7
  Vậy, x=7,7
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới