Tìm x ${a.-45 : 5.(-3 2x) = 3}$ ${b. -12-3.(-x+7)=-18}$ ${c.2x^2-1=49}$ ${d. (2x-1).(x+2).(-3x-3)=0}$

Tìm x
${a.-45 : 5.(-3 2x) = 3}$
${b. -12-3.(-x+7)=-18}$
${c.2x^2-1=49}$
${d. (2x-1).(x+2).(-3x-3)=0}$

1 bình luận về “Tìm x ${a.-45 : 5.(-3 2x) = 3}$ ${b. -12-3.(-x+7)=-18}$ ${c.2x^2-1=49}$ ${d. (2x-1).(x+2).(-3x-3)=0}$”

 1. \bb a)
  (-45):5.(-32x)=3
  =>(-9).(-32x)=3
  =>-32x=3:(-9)
  =>-32x=-1/3
  =>x=(-1/3):(-32)
  =>x=1/96
  Vậy x=1/96
  $\\$
  \bb b)
  (-12)-3.(-x+7)=-18
  =>3.(-x+7)=-12-(-18)
  =>3.(-x+7)=-12+18
  =>3.(-x+7)=6
  =>-x+7=6:3
  =>-x+7=2
  =>-x=2-7
  =>-x=-5
  =>x=5
  Vậy x=5
  $\\$
  \bb c)
  2x^2-1=49
  =>2x^2=49+1
  =>2x^2=50
  =>x^2=50:2
  =>x^2=25
  =>x^2=(+-5)^2
  =>x=5 hoặc x=-5
  Vậy x=5 hoặc x=-5
  $\\$
  \bb d)
  (2x-1).(x+2).(-3x-3)=0
  **TH1:
  2x-1=0
  =>2x=1
  =>x=1/2
  **TH2:
  x+2=0
  =>x=-2
  **TH3:
  -3x-3=0
  =>-3x=3
  =>x=-1
  Vậy x=1/2; x=-2; x=-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới