Tìm x a .5 4/7 : x =13 b. 2x : (1/5 – 2/5)=4 3/8 c. x/17 -9/34 = 1 2/5

Tìm x
a .5 4/7 : x =13
b. 2x : (1/5 – 2/5)=4 3/8
c. x/17 -9/34 = 1 2/5Viết một bình luận

Câu hỏi mới