Tìm x: a) 8/-9 + x=2 ; b) 5/4 – x = 1/-6

Tìm x:
a) 8/-9 + x=2 ; b) 5/4 – x = 1/-6Viết một bình luận

Câu hỏi mới