tìm a, a lớn hơn hoặc bằng 235 và nhỏ hơn hoặc bằng 400, biết a chia cho 3,4,5,6,10 có số dư lần lượt là2,3,4,5,9 giúp mình v

tìm a, a lớn hơn hoặc bằng 235 và nhỏ hơn hoặc bằng 400, biết a chia cho 3,4,5,6,10 có số dư lần lượt là2,3,4,5,9
giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới