Tìm a,b biết : `a/7 – 1/2 = 1/(b+3)`

Tìm a,b biết : `a/7 – 1/2 = 1/(b+3)`

1 bình luận về “Tìm a,b biết : `a/7 – 1/2 = 1/(b+3)`”

 1. Ta có: a/7 – 1/2 = 1/(b + 3)
  => (2a)/(14) – 7/(14) = 1/(b + 3)
  => (2a – 7)/(14) = 1/(b + 3)
  => (2a – 7)(b + 3) = 14
  => 14 \vdots 2a -7
  => 2a – 7 \in Ư(14)
  Mà 2a – 7 lẻ
  => 2a – 7 thuộc ước lẻ của 14
  => 2a – 7 \in {+-1,+-7}
  Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{2a – 7 }&\text{1}&\text{-1}&\text{7}&\text{-7}\\\hline \text{b + 3}&\text{14}&\text{-14}&\text{2}&\text{-2}\\\hline \text{a}&\text{4}&\text{3}&\text{7}&\text{0}\\\hline \text{b}&\text{11}&\text{-17}&\text{-1}&\text{-5}\\\hline \text{Kết luận}&\text{chọn}&\text{chọn}&\text{chọn}&\text{chọn}\\\hline\end{array}
  Vậy (a,b) \in {(4,11);(3,-17);(7,-1);(0,-5)}
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới