tìm a là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho : a chia 2 dư 1; a chia 3 dư 1; a chia 5 dư 4 ; a chia 7 dư 3

tìm a là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho : a chia 2 dư 1; a chia 3 dư 1; a chia 5 dư 4 ; a chia 7 dư 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới