tìm x b, 1/4 -3x =1/5 -4x c, 1/3 -x= 1/4 – 7x d, 4. (1/3 -x )+1/2=5/6 +x

tìm x
b, 1/4 -3x =1/5 -4x
c, 1/3 -x= 1/4 – 7x
d, 4. (1/3 -x )+1/2=5/6 +x

2 bình luận về “tìm x b, 1/4 -3x =1/5 -4x c, 1/3 -x= 1/4 – 7x d, 4. (1/3 -x )+1/2=5/6 +x”

 1. Giải đáp:
  b) 1/4 – 3x = 1/5 – 4x
  <=> -3x+4x=1/5-1/4
  <=> x=(-1)/20
  Vậy x=(-1)/20
  c) 1/3 -x =1/4 – 7x
  <=> -x+7x=1/4-1/3
  <=> 6x=(-1)/12
  <=> x=(-1)/12 : 6
  <=> x=(-1)/72
  Vậy x=(-1)/72
  d) 4 ( 1/3 -x )+1/2=5/6 + x
  <=> 4/3 – 4x + 1/2=5/6+x
  <=> -4x-x=5/6-1/2-4/3
  <=> -5x=-1
  <=> x=1/5
  Vậy x=1/5
  #loanluyendh

  Trả lời
 2. b, 1/4 – 3x = 1/5 – 4x
  <=> -3x + 4x = 1/5 – 1/4
  <=> x = (-1)/(20)
  Vậy x = (-1)/(20)
  c, 1/3 – x = 1/4 -7x
  <=> -x + 7x = 1/4 – 1/3
  <=> 6x = (-1)/(12)
  <=> x = (-1)/(12) : 6
  <=> x = (-1)/(72)
  Vậy x = (-1)/(72)
  d, 4(1/3 – x) + 1/2 = 5/6 + x
  <=> 4/3 – 4x + 1/2 = 5/6 + x
  <=> (11)/6 – 4x = 5/6 + x
  <=> -4x – x = 5/6 – (11)/6
  <=> -5x = -1
  <=> x = 1/5
  Vậy x = 1/5
  $#nhuy1382006$

  Trả lời

Viết một bình luận