tìm x biết x: ( 1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/99.100)=100

tìm x biết x: ( 1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/99.100)=100

2 bình luận về “tìm x biết x: ( 1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/99.100)=100”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x : ( 1/(1 . 2) + 1/(2 . 3) + 1/(3 . 4) + … + 1/(99 . 100) ) = 100
  => x : ( 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 +… + 1/99 – 1/100) = 100
  => x : [ 1 – ( 1/2 – 1/2 ) – ( 1/3 – 1/3 ) – … – ( 1/99 – 1/99 ) – 1/100 ] = 100
  => x : [ 1 – 1/100 ] = 100
  => x : 99/100 = 100
  => x = 100 . 99/100
  => x = (100 . 99)/100
  => x = 99
  Vậy x = 99

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x:(1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/99.100)=100
  =>x:(1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/99-1/100)=100
  =>x:(1-1/100)=100
  =>x:99/100=100
  =>x=99
  Vậy x=99

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới