tìm x biết: 2 mũ x+2-2^x=96 chỗ x+2 là phần mũ nhé

tìm x biết:
2 mũ x+2-2^x=96
chỗ x+2 là phần mũ nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới