Tìm x biết 4x – 3 chia hết cho x+1

Tìm x biết
4x – 3 chia hết cho x+1Viết một bình luận

Câu hỏi mới