tìm x biết: a) (3x-1)^10=(3x-1)^20 b) x(6-x)^2003=(6-x)2003 c) 5^x+5^x+2=650 ( câu c chỗ x+2 là phần mũ nha mn)

tìm x biết:
a) (3x-1)^10=(3x-1)^20
b) x(6-x)^2003=(6-x)2003
c) 5^x+5^x+2=650
( câu c chỗ x+2 là phần mũ nha mn)

1 bình luận về “tìm x biết: a) (3x-1)^10=(3x-1)^20 b) x(6-x)^2003=(6-x)2003 c) 5^x+5^x+2=650 ( câu c chỗ x+2 là phần mũ nha mn)”

 1. a) (3x-1)^10=(3x-1)^20
  ⇒3x-1=0;1
  vì 0;1 mũ bao nhiêu vẫn là 0;1
  ⇒+,3x-1=0
     +,3x-1=1
  ⇒x=0,333333..(loại)
     x=0,66666(loại)
  ⇒x \in \emptyset
  b) x xx (6-x)^2003=(6-x)2003
  ⇒x=0;1
  vì 0;1 nhân số nào cũng là chĩnh nó
  c) 5^x+5^{x+2}=650
  5^x(1+5^2)=650
  5^x xx 26=650
  ⇒5^x=25
  ⇒5^x=5^2
  ⇒x=2 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới