Tìm x, biết a.-8/5+ -1/3 <x< -2/7 + -5/7 b.2/15 – x= 3/10

Tìm x, biết
a.-8/5+ -1/3 <x< -2/7 + -5/7
b.2/15 – x= 3/10Viết một bình luận

Câu hỏi mới