Tìm x, biết `i) x/15 = 3/5 = (-2)/3` `k)11/8-13/6=85/x` `ơ) 3.( 8/15 – x ) = (-3)/5 – (-2)/15`

Tìm x, biết
`i) x/15 = 3/5 = (-2)/3` `k)11/8-13/6=85/x` `ơ) 3.( 8/15 – x ) = (-3)/5 – (-2)/15`Viết một bình luận

Câu hỏi mới