Tìm các số nguyên `x` thỏa mãn: `(x-1)(x+3)(x+4) > 0.`

Tìm các số nguyên `x` thỏa mãn: `(x-1)(x+3)(x+4) > 0.`

2 bình luận về “Tìm các số nguyên `x` thỏa mãn: `(x-1)(x+3)(x+4) > 0.`”

 1. (x-1).(x+3).(x+4)>0
  <=>{(x-1>0),(x+3>0),(x+4>0):}
  <=>{(x>1),(x> -3),(x> -4):}
  <=>x>1
  Vậy x là mọi số nguyên có giá trị lớn hơn 1

  Trả lời
 2. Để (x – 1)(x + 3)(x + 4) > 0
  => $\begin{cases} x – 1 > 0\\x + 3 > 0\\x + 4 > 0 \end{cases}$
  => $\begin{cases} x > 1\\x > -3\\x > -4 \end{cases}$
  Vậy: x > 1 thì biểu thức (x – 1)(x + 3)(x + 4) > 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới