Tìm các số nguyên x,y sao cho : (x-2).(y+3)=4

Tìm các số nguyên x,y sao cho : (x-2).(y+3)=4

2 bình luận về “Tìm các số nguyên x,y sao cho : (x-2).(y+3)=4”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : 4=4.1  ; 4 = 2.2  ; 4=1.4   
  Vậy đặt các trường hợp x;y sao cho :
  +) (x-2).(y+3)=1.4
  ⇒ x = 3;   y = 1
  +) (x-2).(y+3)=4.1
  ⇒ x = 6;   y = -2
  +) (x-2).(y+3)=2.2
  ⇒ x = 4;   y = -1
  Vậy (x,y) = (3,1) ; (6;-2) ; (4; -1)

  Trả lời
 2. Ta có các tích của 4 là :
  {(1.4=4),(4.1=4),((-1).(-4)=4),((-4).(-1)=4),(2.2=4),((-2).(-2)=4):}
  TH 1.4=4
  =>{(x-2=1=>x=3),(y+3=4=>y=1):}
  TH 4.1=4
  =>{(x-2=4=>x=6),(y+3=1=>y=-2):}
  TH (-1).(-4)=4
  =>{(x-2=-1=>x=1),(y+3=-4=>y=-7):}
  TH (-4).(-1)=4
  =>{(x-2=-4=>x=-2),(y+3=-1=>y=-4):}
  TH 2.2=4
  =>{(x-2=2=>x=4),(y+3=2=>y=-1):}
  TH (-2).(-2)=4
  =>{(x-2=-2=>x=0),(y+3=-2=>y=-5):}
  Vậy 😡 in {3;6;1;-2;4;0} , y in {1;-2;-7;-4;-1;-5}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới