Tìm các số tự nhiên n để hai số sau nguyên tố cùng nhau: a) n+2 và n+3 b) 2n+1 và 9n+4

Tìm các số tự nhiên n để hai số sau nguyên tố cùng nhau: a) n+2 và n+3 b) 2n+1 và 9n+4Viết một bình luận

Câu hỏi mới