tìm các số tự nhiên x y, sao cho (x – 2)(y + 1) = -2 Giải thích rõ ràng hộ mik

tìm các số tự nhiên x y, sao cho (x – 2)(y + 1) = -2
Giải thích rõ ràng hộ mik

2 bình luận về “tìm các số tự nhiên x y, sao cho (x – 2)(y + 1) = -2 Giải thích rõ ràng hộ mik”

 1. (x-2)(y+1) = -2
  $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x-2 = -2\\ y+1 = 1\end{cases}\\\begin{cases}x-2 = 1\\ y+1 = -2\end{cases}\\ \begin{cases}x-2 = 2\\ y+1 = -1\end{cases}\\\begin{cases}x-2 = -1\\ y+1 = 2\end{cases}\end{array} \right.\) 
  $\to$ \(\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}x = 0\\ y = 0\end{cases}\\\begin{cases}x = 3\\ y = -3\end{cases} (ktm)\\ \begin{cases}x = 4\\ y = -2\end{cases} (ktm)\\\begin{cases}x = 1\\ y = 1\end{cases}\end{array} \right.\) 
  Vậy (x;y)={(0;0) ; (1;1)}

  Trả lời
 2. Giải
  Có : -2 = 1(-2) = 2(-1)
  Vì y in NN => y+1 >= 1
  => Có 2 trường hợp :
  +) Trường hợp 1 :
  {(x-2 = -2),(y+1 = 1):} => {(x=0),(y = 0):}
  +) Trường hợp 2 :
  {(x-2 = -1),(y+1 = 2):} => {(x=1),(y = 1):}
  Vậy (x;y) = (0;0) , (1;1)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới