tìm cặp số nguyên x,y sao cho : xy = x + y

tìm cặp số nguyên x,y sao cho :
xy = x + yViết một bình luận

Câu hỏi mới