tìm cặp số tự nhiên x,y biết: (x+5)(y-3)=15

tìm cặp số tự nhiên x,y biết: (x+5)(y-3)=15

1 bình luận về “tìm cặp số tự nhiên x,y biết: (x+5)(y-3)=15”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới