Tìm `x` : `e)` `3/8` trừ `1/6` . `x` `=` `1/4` ————————————————— `b)` `1/3` `+` `1/2x` `=`

Tìm `x` :
`e)` `3/8` trừ `1/6` . `x` `=` `1/4`
—————————————————
`b)` `1/3` `+` `1/2x` `=` `-4`Viết một bình luận

Câu hỏi mới