tìm G, BIẾT 2.G-G=2+(2^2023)-1

tìm G, BIẾT
2.G-G=2+(2^2023)-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới