Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn : -5/23 + 2/23 < x/23< 21/23 + 22/-23

Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn :
-5/23 + 2/23 < x/23< 21/23 + 22/-23Viết một bình luận

Câu hỏi mới