Tìm một số biết 6% của số đó bằng 3/5 của -210

Tìm một số biết 6% của số đó bằng 3/5 của -210Viết một bình luận

Câu hỏi mới