tìm một số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1 chia cho 4 dư 3 chia cho 5 dư 1

tìm một số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1 chia cho 4 dư 3 chia cho 5 dư 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới