tìm n thuộc n để n+15 chia cho n+3 là số tự nhiên

tìm n thuộc n để n+15 chia cho n+3 là số tự nhiênViết một bình luận

Câu hỏi mới