tìm n thuộc Z để phân số A= 4n-1 có giá trị nguyên 2n+3

tìm n thuộc Z để phân số A= 4n-1 có giá trị nguyên
2n+3Viết một bình luận

Câu hỏi mới