Tìm phân số bằng phân số 35/80 biết rằng tổng của mẫu và hai lần tử số bằng 210

Tìm phân số bằng phân số 35/80 biết rằng tổng của mẫu và hai lần tử số bằng 210Viết một bình luận

Câu hỏi mới