Tìm số nguyên x 20 + 8 . ( x +3) = 5^2 . 4 (-x) + (-62) + (-46) = -14

Tìm số nguyên x
20 + 8 . ( x +3) = 5^2 . 4
(-x) + (-62) + (-46) = -14

2 bình luận về “Tìm số nguyên x 20 + 8 . ( x +3) = 5^2 . 4 (-x) + (-62) + (-46) = -14”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  20 + 8 .(x+3) =5^2 .4
  => 20 + 8 .(x+3) =100
  => 8.(x+3)=100-20
  => 8 .(x+3) =80
  =>x+3=10
  =>x=7
  Vậy x=7
  ——————————————
  (-x) + (-62) +(-46)=-14
  => -x-62-46=-14
  => -x=-14+62+46
  =>-x= 94
  =>x=-94
  Vậy x=-94

  Trả lời
 2. 20+8.(x+3)=5².4
  20+8.(x+3)= 100
        8.(x+3)= 100-20
        8.(x+3)= 80
            x+3 = 80:8
            x+3 = 10
            x     = 10-3
            x     = 7
  Vậy x=7
  (-x)+(-62)+(-46) = -14
  (-x)+(-108)=-14
  -x              = (-14)-(-108)
  -x              = -122
  Vậy x=-122

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới