tìm số nguyên x a, x(x-5)=0 b, (x+1) (x+2)=0 c, x(x+7)=0 d, (x-6) (x mũ2 – 1)=0 BÀI 2 -79 . 79 +79 .(-21) -98 . (1-246)- 246

tìm số nguyên x
a, x(x-5)=0
b, (x+1) (x+2)=0
c, x(x+7)=0
d, (x-6) (x mũ2 – 1)=0
BÀI 2
-79 . 79 +79 .(-21)
-98 . (1-246)- 246 . 98

2 bình luận về “tìm số nguyên x a, x(x-5)=0 b, (x+1) (x+2)=0 c, x(x+7)=0 d, (x-6) (x mũ2 – 1)=0 BÀI 2 -79 . 79 +79 .(-21) -98 . (1-246)- 246”

 1. a, x(x-5) =0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=5\end{array} \right.\) 
  Vậy x in { 0;5}
  b, (x+1)(x +2) = 0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x in { -1 ; -2}
  c,x(x+7) = 0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+7=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-7\end{array} \right.\) 
  Vậy x in { 0;-7}
  d, (x – 6)(x^2 – 1) = 0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x^2-1=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x^2=1\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=+-1\end{array} \right.\) 
  Vậy x in { 6;+-1}
  ————–
  Bài 2:
  -79 . 79  + 79 . (-21)
  = 79 . [(-79)+(-21)]
  = 79 . (-100)
  = -7900
  -98 . (1 – 246) – 246 . 98
  = 98. (-1)(1-246) – 246 . 98
  = 98 .(246 – 1 – 246)
  = 98. (-1)
  = -98

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x(x-5)=0
  =>x=0 hoặc x-5=0
  =>x=0 hoặc x=5
  Vậy x\in{0;5}
  b)
  (x+1)(x+2)=0
  =>x+1=0 hoặc x+2=0
  =>x=-1 hoặc x=-2
  Vậy x\in{-1;-2}
  c)
  x(x+7)=0
  =>x=0 hoặc x+7=0
  =>x=0 hoặc x=-7
  Vậy x\in{0;-7}
  d)
  (x-6)(x^2-1)=0
  =>x-6=0 hoặc x^2-1=0
  =>x=6 hoặc x^2=1
  =>x=6 hoặc x=+-1
  Vậy x\in{6;1;-1}
  Bài 2:
  -79*79+79*(-21)
  =79*(-79-21)
  =79*(-100)
  =-7900
  -98*(1-246)-246*98
  =98*(246-1)-246*98
  =98*(246-1-246)
  =98*(-1)
  =-98

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới