Tìm số nguyên x biết: 1) 5 chia hết cho x 2) -15 chia hết cho x-2 3)10 chia hết cho x+2

Tìm số nguyên x biết:
1) 5 chia hết cho x 2) -15 chia hết cho x-2
3)10 chia hết cho x+2 4) 12 chia hết cho x-1
5)11 chia hết cho 2x-3 6) 13 chia hết cho 3-2x
7) 7 chia hết cho x-3 8) 6 chia hết cho x-2
9) 9 chia hết cho 12-x 10)21 chia hết cho x-8

1 bình luận về “Tìm số nguyên x biết: 1) 5 chia hết cho x 2) -15 chia hết cho x-2 3)10 chia hết cho x+2”

 1. Giải đáp:
   tui chir lafm 1 caau thui nhe
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5 chia hết cho x-2 => x-2 Ư(5) = ( 1;5)vì x- 2 = ( 1;5) nên x = ( 3;8) 
    bước : vì 5 chia hết cho x-2 nên x-2 là ước của 5 và ước của 5 là (1;5
  )  x-2= 1          x-2=5
     x    = 1+2     x    = 5+2
     x     = 3         x    = 8    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới