Tìm số nguyên x biết a. -1/5 = 4/10x b. x-1 phần 6 = 1/-3 c. 3/5 = -12 phần 9-x d. x+2 phần 4 = 3/6

Tìm số nguyên x biết
a. -1/5 = 4/10x
b. x-1 phần 6 = 1/-3
c. 3/5 = -12 phần 9-x
d. x+2 phần 4 = 3/6Viết một bình luận

Câu hỏi mới