Tìm số nguyên x biết a) 45:5(3 -2x)=3 b)3x-28=x+36 c) (12)^2 .x=56+10.13x

Tìm số nguyên x biết
a) 45:5(3 -2x)=3
b)3x-28=x+36
c) (12)^2 .x=56+10.13xViết một bình luận

Câu hỏi mới