Tìm số nguyên n biết : a)7/2n+1 b)n+7/n+2

Tìm số nguyên n biết : a)7/2n+1 b)n+7/n+2Viết một bình luận