Tìm số nguyên tố a,b,c sao cho 2a+3b+6c=78

Tìm số nguyên tố a,b,c sao cho 2a+3b+6c=78Viết một bình luận

Câu hỏi mới