Tìm số nguyên x,y : ( x + 3 ) . ( y – 1 ) = 8

Tìm số nguyên x,y :
( x + 3 ) . ( y – 1 ) = 8Viết một bình luận

Câu hỏi mới