Tìm số nguyên x,y,z -3 phần 6= x phần -2 = -18 phần y

Tìm số nguyên x,y,z
-3 phần 6= x phần -2 = -18 phần yViết một bình luận

Câu hỏi mới