Tìm số tự nhiên `a, b` biết `BCN“N_((a;b)) = 60` và `ab = 360`

Tìm số tự nhiên `a, b` biết `BCN“N_((a;b)) = 60` và `ab = 360`

1 bình luận về “Tìm số tự nhiên `a, b` biết `BCN“N_((a;b)) = 60` và `ab = 360`”

 1. Vì \text{BCNN(a,b)} = 60
      ab = 360
  => Ư CLN(a,b) = 6
  => {(a = 6m),(b=6n):} với (m,n) = 1 ; m,n in NN \text{*}
  => 6m.6n = 360
  => mn =10 = 1.10 = 2.5
  Mà (m,n) = 1 
  Nên ta có :
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{m}&\text{1}&\text{10}&\text{2}&\text{5}\\\hline \text{n}&\text{10}&\text{1}&\text{5}&\text{2}\\\hline \text{a}&\text{6}&\text{60}&\text{12}&\text{30}\\\hline \text{b}&\text{60}&\text{6}&\text{30}&\text{12}\\\hline\end{array}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới