Tìm số tự nhiên `a, b` biết `ƯCLN_((a;b)) = 4` và `a+b=48`

Tìm số tự nhiên `a, b` biết `ƯCLN_((a;b)) = 4` và `a+b=48`

1 bình luận về “Tìm số tự nhiên `a, b` biết `ƯCLN_((a;b)) = 4` và `a+b=48`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì ƯCLN(a,b) = 4 => a = 4m
                                     b= 4n
                                            với (m;n) = 1
  => a+ b = 4m + 4n = 4(m+n) = 48
  => m+n = 12
  TH1:
  {(m=1),(n = 11):} => {(a = 4),(b = 44):}
  TH2
  {(m=11),(n = 1):} => {(a = 44),(b=4):}
  TH3
  {(m=5),(n = 7):} => {(a = 20),(b=28):}
  TH4
  {(m=7),(n = 5):} => {(a=28),(b=20):}
  Vậy cặp số (a;b) là :
  {(a = 4),(b = 44):} ; {(a = 44),(b=4):} ; {(a = 20),(b=28):} ; {(a=28),(b=20):}
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới