Tìm số tự nhiên x biết 2504-x=1942

Tìm số tự nhiên x biết
2504-x=1942Viết một bình luận

Câu hỏi mới