Tìm số tự nhiên x ,biết a) 257 – (x² – 1) = 177 b) 2x² – 15 = 17 * Lưu ý: có 2 trường hợp

Tìm số tự nhiên x ,biết
a) 257 – (x² – 1) = 177
b) 2x² – 15 = 17
* Lưu ý: có 2 trường hợp

2 bình luận về “Tìm số tự nhiên x ,biết a) 257 – (x² – 1) = 177 b) 2x² – 15 = 17 * Lưu ý: có 2 trường hợp”

 1. a, 257 – (x^2 – 1) = 177
  => x^2 – 1= 257 – 177
  => x^2 – 1=  80
  => x^2 = 80 + 1
  => x^2 = 81
  => x^2 = (+-9)^2
  => x = +-9
  Vậy x = +-9
  b, 2x^2 – 15 = 17
  => 2x^2 = 17 + 15
  => 2x^2 = 32
  => x^2 = 32 : 2
  => x^2 = 16
  => x^2 = (+-4)^2
  => x = +-4
  Vậy x =+-4
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có:
      257 – (x² – 1) = 177
  ⇒ x² – 1 = 257 – 177
  ⇒ x² – 1 = 80
  ⇒ x² = 80 + 1
  ⇒ x² = 81
  ⇒$\left[\begin{matrix} x=9\\ x=-9\end{matrix}\right.$
  Vậy $\left[\begin{matrix} x=9\\ x=-9\end{matrix}\right.$
  b) Ta có:
      2x² – 15 = 17
  ⇒ 2x² = 17 + 15
  ⇒ 2x² = 32
  ⇒ x² = 32 : 2
  ⇒ x² = 16
  ⇒ $\left[\begin{matrix} x=4\\ x=-4\end{matrix}\right.$
  Vậy $\left[\begin{matrix} x=4\\ x=-4\end{matrix}\right.$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới